Pracownik zatrudniony przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi dla innego podmiotu został poszkodowany wskutek wypadku na terenie zakładu pracy innego pracodawcy. Jakie obowiązki mają w takiej sytuacji obie firmy?
W przypadku otrzymania informacji o wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik, obowiązkiem pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Pracodawca nie może zwolnić się z takiego obowiązku nawet w przypadku oczywistego przyczynienia się pracownika do zaistniałego zdarzenia lub braku związku wypadku z pracą.
W praktyce, w związku z dużą mobilnością pracowników, częste są sytuacje, kiedy nieszczęśliwe zdażenie ma miejsce na terenie zakładu pracy innego pracodawcy. Ponadto taka okoliczność ma istotne znaczenie, gdy pracownik zatrudniony jest przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi dla innego podmiotu. Pojawia się wówczas pytanie, jakie szczególne obowiązki mają pracodawcy, jeżeli wypadek ma miejsce właśnie na terenie innej firmy.
Ustalenia okoliczności i przyczyn takich zdarzeń dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek. Tak wynika z art. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870 z późn. zm.).
Ponadto pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, w którym została poszkodowana osoba niebędąca jego pracownikiem, jest obowiązany w szczególności zapewnić udzielenie jej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku oraz zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę poszkodowanego. Musi też udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały, udzielając informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny zdarzenia. Firma taka może także ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, jeśli odpowiedni wniosek w tej sprawie złoży pracodawca poszkodowanej osoby. Wówczas dokumentację powypadkową należy przekazać firmie pracownika, który uległ wypadkowi.