Prawo wyboru świadczeń na pokrycie częściowych kosztów utrzymania podopiecznego miały te rodziny zastępcze, które funkcjonowały przed 1 stycznia tego roku. A więc zanim zaczęła obowiązywać ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Część z nich zdecydowała się na świadczenia na podstawie obowiązujących do końca ubiegłego roku zasad zawartych w ustawie o pomocy społecznej, bo były dla nich korzystniejsze niż nowa wysokość wsparcia.

– Dotyczyło to np. rodzin spokrewnionych z dzieckiem w wieku do 7 lat, które zgodnie z starymi przepisami otrzymywały 988 zł miesięcznie. Gdyby przeszły na nowe przepisy, przysługiwałoby im 660 zł – mówi Wiesław Daszkowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.

Niektóre rodziny liczyły na to, że ich świadczenia będą wzrastać, gdy zmieni się kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej. Wcześniejsze przepisy przewidywały bowiem, że wysokość wynoszącej 1647 zł podstawy (świadczenie stanowi określony jej procent) idzie w górę o 50 proc. sumy kwot, o które podnoszone są kryteria. W związku z tym, że rząd podjął decyzję o podwyższeniu progów dochodowych, podstawa też byłaby wyższa, a tym samym wzrosłaby wysokość pomocy dla tych rodzin.

Jednak, jak wskazuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, taka podwyżka nie jest możliwa, bo gdy zaczęły obowiązywać przepisy o pieczy zastępczej, z ustawy o pomocy społecznej wykreślone zostały regulacje dotyczące podstawy i mechanizmu jej podwyższania. Uchylona została więc podstawa prawna do waloryzacji świadczeń.

41,4 tys. rodzin zastępczych w 2011 roku opiekowało się dziećmi

Resort pracy dodaje, że rodziny zastępcze, które wybrały pomoc na starych zasadach, mogą w każdej chwili przejść na zmienione zasady. Przypomina, że nowa ustawa zawiera mechanizm podwyższania wysokości pomocy. Jest ona waloryzowana wskaźnikiem inflacji od 1 czerwca roku następującego po roku, w którym przekroczył on 105 proc.