Taka dopłata jest nowym świadczeniem, które wprowadziła ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Jest to pomoc fakultatywna, dlatego nie wszystkie samorządy ją przyznają.

Jeżeli się na to zdecydują, muszą określić kryteria jej wypłacania, bo z ustawy wynika jedynie, że dofinansowanie przysługuje raz do roku na dziecko w wieku od 6 do 18 lat. I to pod warunkiem że wypoczynek jest poza miejscem zamieszkania.

1 tys. zł wynosi miesięcznie świadczenie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej

– Uchwała zarządu wskazuje, że dofinansowanie wyniesie 200 zł na dziecko, które będzie przebywać na trwającym minimum 7 dni wypoczynku – mówi Ilona Nowak, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

W Drezdenku taka dopłata wynosi 300 zł, a w Wągrowcu – do 500 zł. Niektóre samorządy postanowiły z kolei zróżnicować wysokość pomocy od typu rodziny zastępczej, w której dziecko przebywa.

– Generalna zasada przyjęta w zarządzeniu prezydenta wskazuje, że opiekunowie mogą otrzymać do 70 proc. kosztów, ale w przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych jest to 500 zł, rodzin niezawodowych 700 zł. Natomiast kwota dopłaty dla rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka określona jest w podpisywanej z nimi umowie o pełnieniu tej funkcji – mówi Dorota Ławniczak, kierownik działu opieki i wychowania MOPR w Kielcach.

Aby otrzymać dofinansowanie, rodzice muszą złożyć wniosek oraz dołączyć do niego dokumenty potwierdzające wypoczynek dzieci.

Na przykład w Kielcach wymagany jest dokument o rezerwacji, m.in. kolonii, zimowiska, gospodarstwa agroturystycznego. Natomiast w Szczecinie rodzic musi w ciągu 30 dni od daty zakończenia wypoczynku dostarczyć fakturę i dopiero potem otrzyma refundację poniesionych kosztów.

Dopłata do wypoczynku nie jest jedynym świadczeniem, które może fakultatywnie przyznać rodzinom zastępczym starosta. Ustawa przewiduje też dla nich m.in. jednorazowe świadczenie związane z przyjęciem dziecka oraz na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego.