Zdarza się, że pracownicy odmawiają przyjęcia wręczanego im wypowiedzenia. Jaki skutek ma taka odmowa? Czy ma to wpływ na liczenie terminu na odwołanie się do sądu pracy?
Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, w odróżnieniu od porozumienia, jest oświadczeniem jednostronnym. Na mocy artykułu 300 kodeksu pracy stosuje się tutaj wymogi dla oświadczeń woli wskazane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 61 k.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Pracodawca składający pracownikowi wypowiedzenie ma więc jedynie obowiązek zapewnienia możliwości zapoznania się pracownika z jego treścią. Skoro pracownik odmawia pokwitowania odbioru wypowiedzenia, które jest wręczane na przykład na spotkaniu, to warto z tego faktu sporządzić notatkę na wypowiedzeniu. Odmowa nie powoduje jednak, że wypowiedzenie jest bezskuteczne.
Podstawa prawna
Art. 30 par. 5, art. 264 par. 1, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Art. 61 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Piotr Bocianowski, z Kancelarii Radcy Prawnego Sylwii Puzynowskiej Kancelarii Prawa Pracy