Mimo zmienionych przepisów dotyczących zasad obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym właścicieli gospodarstw wiejskich ci pierwsze składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapłacą z własnej kieszeni dopiero w kwietniu.
Do oddziałów KRUS zgłasza się coraz więcej zaniepokojonych rolników. Chcą wiedzieć, dlaczego nie otrzymali żadnego zawiadomienia o sposobie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach.
– W ostatnim czasie politycy niepotrzebnie ich straszyli, że stracą prawo do bezpłatnego leczenia. Nie ma więc co się dziwić, że teraz szukają informacji – mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Ustawa z 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. czekająca na podpis prezydenta wejdzie w życie 1 lutego. Jednak rolnicy będą opłacać składki dopiero od 1 kwietnia. Osoby ubezpieczone w KRUS będą bowiem je uiszczać wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.
– Chociaż ich wysokość jest ustalana miesięcznie, to są one płacone co kwartał. W praktyce oznacza to, że pierwsza wpłata składek wpłynie do KRUS pod końca kwietnia – mówi Karolina Miara, adwokat z Warszawy, współpracownik firmy prawniczej Kochański, Zięba, Rąpała i Partnerzy.
Maria Lewandowska, rzecznik prasowy KRUS, uspokaja, że zgodnie z dotychczasową praktyką rolnicy otrzymają wyliczone stawki. KRUS prześle im przekazy, w których będzie podana wysokość składek. Kwota ta obejmie nie tylko rolników zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, ale także domowników, za których obowiązkowo muszą być opłacane składki.

Składki zdrowotne zapłacą rolnicy z gospodarstwami powyżej 6 ha przeliczeniowych

– W przypadku osób po raz pierwszych zgłaszanych do ubezpieczenia konieczne będzie wypełnienie druku KRUS UD-2Z, czyli zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – dodaje Maria Lewandowska.
Dokument ten zawiera szczegółowe pytania dotyczące nie tylko formy własności gospodarstwa rolnego, ale także stopnia pokrewieństwa z rolnikiem.
Eksperci przypominają, że ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia udzielone w razie choroby lub urazu, ciąży, porodu i połogu, konieczności dokonania oceny stanu zdrowia. Świadczenia te są w Polsce powszechne i obowiązkowe oraz gwarantowane przez państwo.
– Warunkiem ubezpieczenia zdrowotnego jest uiszczenie składek – dodaje Karolina Miara.