Takie zmiany przewiduje rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które trafiło do publikacji w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy obejmą kształcenie przyszłych studentów od nowego roku akademickiego 2012/2013.

Uczelnie, które przygotowują studentów do wykonywania zawodu nauczyciela, będą musiały tak skonstruować programy nauczania, aby osoby te zdobyły wiedzę praktyczną. Od tego będzie uzależnione uzyskanie dyplomu.

70 tys. potencjalnych nauczycieli kończy co roku studia pedagogiczne

W trakcie studiów sprawdzana będzie umiejętność praktycznego zastosowania metod nauczania. Na przykład osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej będą musiały wykazać się umiejętnościami merytorycznymi. W zakresie języka polskiego będzie to m.in. umiejętność tworzenia tekstów. Z kolei w przypadku przyrody przyszły nauczyciel powinien zdobyć tzw. umiejętność ilustracji zjawisk przyrody za pomocą doświadczeń.

Nabycie takich kompetencji będzie oznaczało, że student jest przygotowany do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Załącznik do rozporządzenia opisuje też cele kształcenia w zawodzie nauczyciela dla każdego etapu edukacji, czyli oddzielnie np. dla tych osób, które będą uczyły w szkole podstawowej, a oddzielnie dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowe przepisy określają też minimalną liczbę godzin zajęć i praktyk dla poszczególnych etapów kształcenia studentów do zawodu nauczyciela.