Takie stanowisko zajął wojewoda lubuski w rozstrzygnięciu nadzorczym (NK.I.4131.355.2011.ABej.) w sprawie podjętej przez radnych Zielonej Góry 30 sierpnia 2011 r. uchwały dotyczącej opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna. Określona została w niej m.in. wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę ponad przyjętą liczbę godzin pracy żłobka.

Jest to konieczne, bo zgodnie z art. 12 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) żłobek zapewnia względem dziecka opiekę przez 10 godzin dziennie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica i za dodatkową opłatą pobyt ten może być przedłużony.

Opieka nad dzieckiem jest sprawowana przez 10 godzin

Jednak zastrzeżenia wojewody spowodowało wskazanie przez radnych, że ta dodatkowa opłata będzie stanowić koszt utrzymania grupy dziecięcej w przeliczeniu na liczbę dzieci korzystających z opieki w danej godzinie. Tymczasem jak wskazuje wojewoda przyjęcie takiego rozwiązania narusza upoważnienie zawarte w art. 58 ust. 1 ustawy. Daje on bowiem radnym uprawnienie do ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku za wyżywienie oraz tej dodatkowej za pobyt przekraczający 10 godzin dziennie, a nie zawarcia w uchwale jedynie zasady obliczania jej wysokości.

Wojewoda wskazał też w swoim rozstrzygnięciu, że uchwała jest aktem prawa miejscowego, z którego wszyscy zainteresowani rodzice powinni mieć możliwość uzyskania informacji o obowiązujących opłatach za pobyt dziecka w żłobku, także w wymiarze wydłużonym. Takiej możliwości nie mieli natomiast w przypadku tej uchwały, dlatego orzekł o unieważnieniu jej w części odnoszącej się do dodatkowej opłaty.