Osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodów zdrowotnych, które otrzymują z ZUS rentę socjalną, będą częściej szukać pracy.

– Znajdujący się w tak trudnej sytuacji życiowej będą mogli pracować nawet na całym etacie, nie obawiając się zawieszenia wypłaty świadczenia. Do tej pory ta grupa rencistów obawiała się podejmowania zatrudnienia, istniała bowiem groźba wstrzymania wypłaty świadczeń w przypadku zbyt dużych przychodów – mówi Lech Stefańczuk, inicjator założenia Komitetu Inicjatywy Osób Niepełnosprawnych ds. Zniesienia Pułapki Rentowej.

Styczniowe przychody z pracy osób mających prawo do renty socjalnej będą już rozliczane na nowych zasadach. Dzieje się tak ze względu na wejście w życie 1 stycznia nowelizacji ustawy określającej prawo do tego świadczenia. ZUS będzie zawieszać rentę dopiero wówczas, gdy uprawniony osiągnie przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez GUS. Do 29 lutego tego roku, czyli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, będzie to kwota 2391,20 zł, czyli więcej o 1366,2 zł niż w grudniu ubiegłego roku. W kolejnych miesiącach kwota powodująca wstrzymanie będzie rosła. Na podstawie prognozowanego wynagrodzenia ustalanego przez resort pracy do celów emerytalnych na ten rok można przyjąć, że od marca 2012 r. będzie to 2468,2 zł. Kwota ta ulega zmianie w marcu, czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu.

Przypominamy, że z nowego rozwiązania skorzystają osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Polski, całkowicie niezdolne do pracy, jeśli zachorowały przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia. Uprawnienia do tego mają także osoby, których stan zdrowia pogorszył się w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

253 tys. osób otrzymuje z ZUS renty socjalne