Niania, która ulegnie wypadkowi w pracy, będzie mogła liczyć na stosowne należności z ubezpieczenia wypadkowego. Ponadto, jeżeli w postępowaniu powypadkowym dojdzie do podawania fałszywych informacji, nie poniesie się z tego tytułu odpowiedzialności karnej.
Prawo do odszkodowania z powodu wypadku przy pracy mają osoby wymienione w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585). Są to m.in. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (z wyjątkiem prokuratora) lub umowy cywilnoprawnej objęci ubezpieczeniem wypadkowym, a także przedsiębiorcy opłacający składkę wypadkową z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Do tej grupy będzie można zaliczyć nianię zgłoszoną do ZUS przez rodziców dziecka. Takie regulacje przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

1386 zł może zarobić opiekunka w 2011 r. i nie ponieść kosztów ubezpieczenia do ZUS, pokryje je budżet państwa

Zgodnie z nim procedura ustalania wypadku w pracy ma dotyczyć osób wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U. nr 45, poz. 235).
Ponadto na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego z 2 lutego 2004 r. (sygn. V KK 168/03), z którego wynika, że złożenie nieprawdziwych zeznań w postępowaniu powypadkowym nie stanowi przestępstwa określonego w art. 233 par. 1 k.k. (składania fałszywych zeznań lub zatajenia prawdy), wprowadzono pewne zmiany w zakresie trybu badania okoliczności wypadku. Przesłuchanie osoby poszkodowanej lub świadka zostanie zastąpione właściwym wysłuchaniem lub zebraniem informacji. Jeżeli więc dojdzie do podania nieprawdziwych okoliczności wypadku przez uczestników postępowania powypadkowego, nie będą oni ponosili z tego tytułu odpowiedzialności karnej, inaczej niż ma to miejsce podczas postępowania sądowego.
Warto pamiętać, że w omawianym projekcie proponuje się, by zgłoszenia wypadku we właściwym oddziale ZUS mógł dokonywać również członek rodziny poszkodowanego.
Etap legislacyjny: Projekt