Niania, która ulegnie wypadkowi w pracy, będzie mogła liczyć na stosowne należności z ubezpieczenia wypadkowego. Ponadto, jeżeli w postępowaniu powypadkowym dojdzie do podawania fałszywych informacji, nie poniesie się z tego tytułu odpowiedzialności karnej.
Prawo do odszkodowania z powodu wypadku przy pracy mają osoby wymienione w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585). Są to m.in. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (z wyjątkiem prokuratora) lub umowy cywilnoprawnej objęci ubezpieczeniem wypadkowym, a także przedsiębiorcy opłacający składkę wypadkową z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Do tej grupy będzie można zaliczyć nianię zgłoszoną do ZUS przez rodziców dziecka. Takie regulacje przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

1386 zł może zarobić opiekunka w 2011 r. i nie ponieść kosztów ubezpieczenia do ZUS, pokryje je budżet państwa