Z nowelizacji kodeksu pracy ze stycznia 2011 r. wynikało, że jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, pracodawca musi wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych w ciągu 24 miesięcy. - Niestety zapis ten okazał się problematyczny, ponieważ nie określał jednoznacznie, kiedy należy wydać świadectwo pracy w przypadku, gdy zatrudnienie na czas określony zakończy się przed upływem 24-miesięcznego terminu. Niejasne było, czy w takich przypadkach świadectwo należy wydać bezpośrednio po zakończeniu zatrudnienia, czy też dopiero po upływie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy terminowej - mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska.

Nowe zasady regulujące tę kwestię zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które weszło w życie 7 grudnia br. - zmienia ono rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i dostosowuje przepisy do nowych rozwiązań kodeksowych odnoszących się do pracowników zatrudnianych przez tego samego pracodawcę na podstawie umów terminowych. - Według nowych przepisów świadectwa pracy mają być przekazywane pracownikom po upływie 24 miesięcy od momentu zawarcia pierwszej umowy terminowej – w razie kontynuacji takiego zatrudnienia lub w dniu rozwiązania stosunku pracy – gdy mimo upływu 24-miesięcznego okresu trwa jeszcze umowa terminowa, a także w ciągu siedmiu dni od złożenia pisemnego wniosku przez pracownika - mówi ekspert Pracodawców RP.

Rozporządzenie wskazuje także zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy za łączny okres pracy na podstawie kolejnych umów na czas określony, jeśli wcześniej tj. przed upływem 24 - miesięcznego terminu od podpisania pierwszej umowy pracodawca wydał już na żądanie pracownika świadectwo za okres pracy na podstawie jednej z umów. - W takim przypadku w zbiorczym świadectwie pracy nie wykazuje się ponownie okresu zatrudnienia potwierdzonego wcześniej świadectwem. Oznacza to, że w świadectwie pracy pracodawca wskazuje wszystkie okresy zatrudnienia terminowego przypadające w ciągu 24 miesięcy tylko wtedy, gdy
po kolejnych zakończonych umowach nie wydawał pracownikowi świadectwa pracy - tłumaczy Żukowska.

Ponadto w rozporządzeniu doprecyzowano pojęcie „niezwłocznego” wydawania świadectwa pracy. Mianowicie w przypadku zakończenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.