Przepisy ustawy emerytalnej, regulujące zasady przyznawania renty rodzinnej, wymagają, aby zmarły miał w chwili śmierci ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli nie miał ustalonych takich uprawnień, renta może być przyznana wówczas, gdy w dacie śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.
Kilka dni temu, w wieku 54 lat, zmarł ojciec czytelnika. Nie był uprawniony do żadnego świadczenia emerytalno-rentowego. Nie spełniał też warunków wymaganych do przyznania emerytury. Na przestrzeni życia udowodnił jednak 30 lat składkowych i dwa lata nieskładkowe. Pracy zaprzestał z końcem 2005 roku. Czytelnik jest na drugim roku studiów i chce wystąpić o rentę rodzinną po zmarłym. Czy może uzyskać to świadczenie, mimo iż jego ojciec nie przepracował co najmniej pięciu lat w ostatnim 10-leciu przed śmiercią?
Tak. Przysługuje mu takie uprawnienie.