Kwota ta stanowi 37,5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za II półrocze 2010 r. (2917,14 zł), które w kończącym się teraz roku było podstawą do naliczania odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) za zatrudnionego pracownika. Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje, że w przyszłym roku ta sama kwota też będzie podstawą do naliczania odpisów.

Do tej pory, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 z późn. zm.) podstawa odpisu podstawowego zmieniała się co roku, wraz ze zmianą wysokości przeciętnej płacy i w ciągu ostatnich kilku lat systematycznie wzrastała. To zwiększało też wydatki po noszone przez pracodawców na ZFŚS. Zamrożenie kwoty podstawy na poziomie z 2010 roku spowoduje więc, że pracodawcy będą mogli zaoszczędzić na działalności socjalnej.

Co do zasady obowiązek tworzenia ZFŚŚ mają firmy, które zatrudniają na 1 stycznia danego roku kalendarzowego 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz samorządy i jednostki budżetowe. Mniejsze firmy mogą też tworzyć fundusz lub wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Pieniądze, które są przeznaczone na fundusz pracodawca musi przelać na odrębne konto, przy czym pierwsza rata musi się na nim znaleźć do końca maja, a reszta do 30 września danego roku kalendarzowego. O tym jakie rodzaje działalności socjalnej będą finansowane z tych pieniędzy decyduje regulamin ZFŚŚ, który jest ustalany w porozumieniu z zatrudnionymi. Najczęściej są to dopłaty do wypoczynku i świąteczne bony. Poza tym w regulaminie muszą też znaleźć się kryteria przyznawania świadczeń, np. dochód rodziny.

Ile wyniesie odpis na ZFŚŚ w 2012 roku

Na wysokość odpisu ma też wpływ charakter pracy zatrudnionego:

● pracownik zatrudniony w warunkach normalnych – 1093,93 zł (37,5 proc. przeciętnej płacy)

● pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach – 1458,57 zł (50 proc. przeciętnej płacy)

● pracownik młodociany:

– pierwszym roku nauki - 145,86 zł 5 proc. przeciętnej płacy

– w drugim roku nauki - 175,03 zł 6 proc. przeciętnej płacy

– w trzecim roku nauki 7% - 204,20 zł 7 proc. przeciętnej płacy