Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia muszą złożyć do ZUS dokumenty potwierdzające uprawnienia. Z tego też powodu niezbędne jest dostarczenie świadectw pracy, zaświadczeń lub legitymacji ubezpieczeniowych.
Wysokość opłacanych składek ma bezpośredni wpływ na kwotę otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Z tego też powodu osoby ubezpieczone powinny dostarczyć do ZUS wszystkie dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub też prowadzenie działalności gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać, że do okresów składkowych jest również zaliczany okres czynnej służby wojskowej lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak doliczyć okresy składkowe i nieskładkowe do emeryturyW pełnej wersji artykułu:- Sumowanie składek ubezpieczeniowych- Zasady dokumentowania uprawnień- Emerytura z kart płacowych- Świadectwo bez pieczątki- Doliczona praca w gospodarstwie