Osoby posiadające zaufany profil lub bezpieczny e-podpis mogą złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia korzystając z internetu.
Po raz pierwszy osoby składające wnioski o przyznanie świadczenia będą mogły zrobić to z domowego komputera. Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz. 1412).
– Ubezpieczony może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia takiego jak np. renta lub emerytura, korzystając z prowadzonej przez nas elektronicznej skrzynki podawczej. Wysłany w takiej formie dokument musi być uwierzytelniony bezpiecznym e-podpisem lub zaufanym profilem – mówi Wojciech Andrusiewicz z Centrali ZUS.

7,4 mln osób pobiera z ZUS renty i emerytury

Osoba chcąca skorzystać z elektronicznej wysyłki dokumentów najpierw na rządowej platformie ePUAP musi założyć bezpłatny profil. Służy on do potwierdzania tożsamości składającego wniosek w czasie kontaktów z e-urzędami. Osoba taka po potwierdzeniu tożsamości w oddziale może już bez przeszkód wykorzystywać globalną sieć do ubiegania się o przyznanie świadczenia.
Składając wniosek w formie elektronicznej, ubezpieczony obowiązkowo musi podać swoje dane, wskazać rodzaj świadczenia, o jakie się ubiega, a także podać sposób wypłaty pieniędzy. Tylko w przypadku osób starających się o renty rodzinne niezbędne jest także podanie danych zmarłego, daty zgonu oraz podstawy prawnej przyznania takiego świadczenia.
– Jeśli e-wniosek złożony w takiej formie nie będzie mieć niezbędnych danych lub będzie konieczne dołączenie do niego dodatkowych dokumentów, to ZUS wezwie taką osobę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania – dodaje Wojciech Andrusiewicz.
Jednocześnie ZUS będzie mieć prawo do elektronicznego powielania papierowych dokumentów, które w takiej formie będą przechowywane przez 50 lat na równi z papierowymi. Zdaniem Bartosza Nowaka, radcy prawnego z Jeleniej Góry, takie rozwiązanie spowoduje, że bez względu na sposób zapisania tych dokumentów będą one miały taką samą pomoc prawną. To zaś uprości i obniży koszty przechowywania takiej dokumentacji.