Przejawem mobbingu w miejscu pracy może być stosowanie przemocy, psychiczne znęcanie się nad pracownikiem, a niekiedy i terroryzowanie go. Pracodawca musi przeciwdziałać takim zachowaniom.
W wielu przypadkach pracownicy mylą zjawisko mobbingu z konfliktami w relacjach ze współpracownikami bądź przełożonymi. Tymczasem przeświadczenie pracownika o byciu ofiarą mobbingu wynika często z ponadprzeciętnej wrażliwości i subiektywnej oceny sytuacji.
Nie wszystkie sytuacje konfliktowe w miejscu pracy mogą bowiem zostać zakwalifikowane jako mobbing. Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 943 par. 2 kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.