Do niedawna obowiązywały przepisy, w myśl których staż ubezpieczeniowy wnioskodawcy był zawsze ustalany z uwzględnieniem pełnych lat. Okresy dłuższe niż 6 miesięcy podlegały zaokrągleniu w górę, natomiast okresy krótsze były pomijane. Osoby, które do 31 grudnia 1998 r. udowodniły staż krótszy niż 6 miesięcy i 1 dzień ponad pełne lata traciły w ten sposób na wysokości kapitału początkowego.

Opisane zasady uległy zmianie od 23 września 2011 r. w wyniku wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość określenia w dniach stażu ubezpieczeniowego, jeśli takie rozwiązanie jest dla ubezpieczonego korzystniejsze. W ten sposób ZUS może uwzględnić w kapitale początkowym również te okresy przebyte do końca 1998 r., które są krótsze niż 6 miesięcy i 1 dzień ponad pełne lata składkowe i nieskładkowe.

728,18 zł wynosi najniższa emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna

Zmiana przepisów spowodowała, że obecnie ZUS inaczej niż dotychczas ustala staż ubezpieczeniowy wnioskodawcy. W pierwszej kolejności liczy bowiem jego łączny okres składkowy i nieskładkowy. Jeśli suma tych okresów ponad pełne lata wynosi 6 miesięcy i 1 dzień, taki staż zaokrągla w górę do pełnego roku.

Jeśli jednaki takie zaokrąglenie nie jest możliwe, gdyż ubezpieczony ma ponad pełne lata 6 miesięcy lub mniej, ZUS zamienia na dni pełny staż ubezpieczeniowy udowodniony przez wnioskodawcę. Dokonując tej zamiany, ZUS przyjmuje, że rok kalendarzowy wynosi 360 dni, a miesiąc kalendarzowy – 30 dni. Zamianie na dni podlega również wymagany staż ubezpieczonego (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn).

Osoby, którym ZUS nie uwzględnił w obliczonym kapitale początkowym przebytego stażu ponad pełne lata, mogą obecnie się ubiegać o ponowne ustalenie tego kapitału z uwzględnieniem pominiętych wcześniej okresów składkowych i nieskładkowych.

Podstawa prawna

Art. 15, 174 – 177 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Art. 1 – 2 ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr 187, poz. 1112).