Niekorzystne zmiany w systemie emerytalnym wprowadzane przez kolejne rządy powodują, że dobrowolne oszczędzanie na dodatkową emeryturę w III filarze staje się coraz bardziej konieczne. Jednym z rozwiązań jest PPE w formie grupowej.
Twórcy reformy emerytalnej od początku zakładali, że duża część społeczeństwa, oprócz obowiązkowych form oszczędzania na emeryturę w I i II filarze (ZUS i OFE), będzie odkładać dodatkowe kwoty dobrowolnie w III filarze emerytalnym. Dopiero te wszystkie formy zabezpieczenia emerytalnego miały zapewniać odpowiednie świadczenia po zakończeniu życia zawodowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że emerytura z ZUS i OFE nie zapewni odpowiedniego poziomu zabezpieczenia.

Niższa stopa zastąpienia

Zgodnie z najbardziej optymistycznym scenariuszem w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego stopa zastąpienia (stosunek wysokości świadczenia emerytalnego do wysokości ostatniego wynagrodzenia) z pierwszego i drugiego filaru łącznie ma wynieść 65 proc. dla mężczyzn, a w przypadku kobiet, które nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 60 lat, stopa zastąpienia wyniesie nawet 45 proc. Urząd Nadzoru oszacował stopę zastąpienia płacy emeryturą uzyskaną z dwóch filarów w zależności od zakładanej realnej stopy wzrostu płac (od 2,5 proc. do 3,5 proc. rocznie) oraz stopy zwrotu z aktywów OFE (od 4 proc. do 8 proc. rocznie).
– Według tych danych pracujący przez 40 lat mężczyzna może liczyć na emeryturę wynoszącą od 44 proc. do 69 proc. jego ostatniej pensji, a stopa zastąpienia dla pracującej przez 35 lat kobiety mieści się w przedziale od 34 proc. do 44 proc. – mówi Anna Kwiatkowska, dyrektor biura produktów grupowych PZU Życie. Po odrzuceniu skrajnych wariantów mężczyzna może liczyć na stopę zastąpienia od 56 proc. do 60 proc., a kobieta od 38 proc. do 39 proc. Prognozy demograficzne także nie napawają optymizmem.

Specjalne programy

Pracodawcy mają możliwość utworzenia w swoich zakładach pracy pracowniczego programu emerytalnego, wybierając spośród czterech form: pracowniczego funduszu emerytalnego, umowy o wnoszeniu przez uczestników składek do funduszu inwestycyjnego, umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń oraz zarządzania zagranicznego.
Grupa PZU oferuje dwie formy pracowniczych programów emerytalnych: umowę o wnoszeniu przez uczestników składek do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI PZU oraz umowę grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość, w której zarządzającym jest PZU Życie.

Grzegorz Stanisławski