Kwota, od której naliczany jest odpis na ZFŚS, zostanie zamrożona na poziomie z 2010 roku.
Przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy okołobudżetowej zawiera ważną zmianę dla tych pracodawców, którzy są zobowiązani do prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Zaproponowana w nim zmiana przewiduje, że w 2012 roku przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, od którego naliczany jest odpis podstawowy na ZFŚŚ za jednego zatrudnionego, będzie wysokość średniej płacy z II półrocza 2010 roku, czyli 2917,14 zł.
Taka kwota obowiązuje w tym roku, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) odpis podstawowy stanowi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego lub drugiego półrocza tego roku, jeżeli było wyższe. Nowelizacja przepisów oznacza więc, że od stycznia przy naliczaniu odpisów nie będzie brana pod uwagę kwota średniej płacy z tego roku, którą GUS ogłosi w obwieszczeniu 20 lutego 2012 r., ale ta z 2010 roku.

W 2012 roku nie zmieni się również odpis na ZFŚS na pracownika zatrudnionego w warunkach szczególnie uciążliwych

W związku z zamrożeniem podstawy do naliczania odpisu w przyszłym roku wyniesie on 1093,93 zł. Nie zmieni się też odpis na pracownika zatrudnionego w warunkach szczególnie uciążliwych (50 proc. średniej płacy) oraz młodocianego (odpowiednio 5 proc., 6 proc. i 7 proc. w kolejnych latach nauki). Pozostawienie bez zmian podstawy do dokonania odpisu spowoduje, że nie zwiększą się wydatki pracodawców na fundusz. Do tej pory średnie wynagrodzenie co roku rosło, co powodowało, że wzrastała kwota odpisu.
Co do zasady do tworzenia ZFŚŚ zobowiązani są ci pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego zatrudniają co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Firmy zatrudniające mniej osób mogą też tworzyć fundusz lub wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Jego wysokość nie może być wyższa niż kwota obowiązującego w danym roku odpisu na fundusz. Z pieniędzy zgromadzonych w ZFŚS finansowane są różne świadczenia dla pracowników, m.in. dofinansowanie wypoczynku.