31 października jest ostatnim dniem, w którym gminy będą przyjmować wnioski od osób, które chcą skorzystać z rządowego programu wspierania osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Na jego podstawie w listopadzie i grudniu samorząd wypłaci im dodatkowe 100 zł do świadczenia wynoszącego 520 zł.

Jak sprawdziliśmy, do czwartku w Poznaniu wnioski złożyło 640 z 783 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w Toruniu wpłynęły 382 wnioski, a 594 opiekunów ma tam przyznane świadczenie. Z kolei w Opolu przyjęto 107 wniosków na 165 uprawnionych opiekunów.

– Wiele osób zwleka z ubieganiem się o dodatek na ostatnią chwilę. Dlatego spodziewamy się, że jeszcze dziś i w poniedziałek ich liczba zwiększy się – mówi Natalia Siekierka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wrocławiu.

620 zł wyniesie świadczenie pielęgnacyjne z dodatkiem w listopadzie i grudniu

Izabela Miazga, zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych MOPS w Gdańsku, zwraca uwagę, że część wniosków jest wysyłana pocztą i w związku z tym mogą one dotrzeć do ośrodka po 31 października. W takiej sytuacji o tym, czy osoba otrzyma dodatek, zadecyduje data stempla pocztowego

Zdaniem Izabeli Miłoszewskiej, zastępcy dyrektora MOPR w Toruniu, część osób może nie otrzymać wsparcia ze względu na krótki czas na złożenie wniosku.

– Od ukazania się rozporządzenia w Dzienniku Ustaw zainteresowani wsparciem mieli tylko trzy tygodnie na dostarczenie nam odpowiedniego druku – mówi Izabela Miłoszewska.

Aby jak największa liczba osób skorzystała z dodatku, większość gmin starała się telefoniczne lub listowne zawiadamiać opiekunów o takiej możliwości. Niektóre z nich, np. Poznań i Wrocław, wysłały nawet gotowe druki wniosków, które należało wypełnić. Informacje na ten temat były też zamieszczane w lokalnych mediach.

Gminy obserwowały też, że o dodatek często ubiegają się osoby, które nie spełniają warunków jego przyznania.

– Mieliśmy dużo przypadków, gdy o dodatek składały wnioski osoby, które mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny – mówi Damian Napierała, kierownik działu świadczeń rodzinnych Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Te pomyłki są związane z tym, że część osób nie wie, że zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne są różnymi świadczeniami. Pierwsze z nich przysługuje osobie niepełnosprawnej, natomiast drugie osobie, która rezygnuje z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) takimi osobami są matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Takimi osobami są krewni w linii prostej oraz rodzeństwo osoby niepełnosprawnej.

I tylko otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne ma prawo do dodatku.

Jedynymi osobami, które będą mogły otrzymać dodatek, jeżeli złożą wniosek po 31 października, będą ci opiekunowie, którzy dopiero po tej dacie otrzymają decyzję dotyczącą przyznania samego świadczenia pielęgnacyjnego. W takiej sytuacji wniosek o dodatek muszą złożyć w ciągu 7 dni od uprawomocnienia tej decyzji.