Czy zawsze PIT-11A trzeba rozliczyć

Otrzymałem od organu rentowego informację PIT-11A, w której wykazano kwotę przychodu z tytułu renty, którą otrzymuję jako członek rodziny osoby represjonowanej. Czy muszę ten przychód rozliczyć w zeznaniu rocznym składanym samodzielnie?

Nie

Informację o dochodach PIT-11A organy rentowe sporządzają nie tylko podatnikom, którym nie dokonują rocznego rozliczenia podatku, ale też podatnikom, którym dokonują jedynie wypłat świadczeń zwolnionych z podatku. Do takich świadczeń wolnych od podatku dochodowego należą: renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz dochody z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem przedłożenia płatnikowi odpowiednich dokumentów. W takim przypadku przychody wykazane w informacji PIT-11A nie podlegają rozliczeniu, gdyż korzystają ze zwolnienia i rencista nie jest zobowiązany składać żadnego zeznania w urzędzie skarbowym.

Podstawa prawna

• Art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100 oraz art. 34 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ZUS rozliczy rencistę

Jestem na rencie od dwóch lat. Nie uzyskuję żadnych innych dochodów oprócz renty. Czy ZUS rozliczy mój podatek?

Tak

Organy rentowe (np. ZUS) są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych. Rencista otrzymuje od ZUS rentę (pomniejszoną o zaliczki na podatek dochodowy), która stanowi jego dochód. W roli płatnika występuje organ rentowy, który w ciągu roku odprowadza zaliczki na podatek. Natomiast po upływie roku podatkowego organy rentowe są obowiązane w terminie do końca lutego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku PIT-40A podatnikom uzyskującym dochód z wyżej wspomnianych tytułów (między innymi z renty) oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Podstawa prawna

• Art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ważne jest oznaczenie formularza

Otrzymałem z ZUS formularz PIT-40A/11A z tytułu wypłacanej od maja 2007 r. renty. Czy muszę się jeszcze rozliczać, składając oddzielne zeznanie roczne?

Tak

Rencista lub emeryt, który uzyskiwał od ZUS świadczenia, powinien otrzymać formularz PIT-40A/11A do końca lutego następnego roku. Jest to druk, który może być zarówno rocznym rozliczeniem z podatku dokonanym przez organ rentowy, jak i informacją o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Trzeba pamiętać, że w przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40A, sporządza w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu PIT-11A, i w tym samym terminie przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W zależności od skreślonego oznaczenia, formularz PIT-40A/11A może być rocznym rozliczeniem lub informacją. W tym ostatnim przypadku emeryt lub rencista musi się sam rozliczyć z fiskusem, składając do końca kwietnia zeznanie roczne PIT, którego podstawą rozliczenia jest otrzymany druk PIT-11A.

Podstawa prawna

• Art. 34 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy sumować dochody w zeznaniu rocznym

Od marca 2007 r. jestem na emeryturze. Do tego czasu pracowałem na umowę o pracę w zakładach metalurgicznych. W marcu tego roku otrzymałem z ZUS informację PIT-11A. Czy muszę składać zeznanie?

Tak

Gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku sporządza w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu PIT-11A i w tym samym terminie przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników zagranicznych, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W przypadku gdy część roku podatnik pracuje, a przez pozostałą część roku pobiera emeryturę, ZUS wystawia z tytułu wypłaconych świadczeń informację PIT-11A. Podatnik natomiast powinien też otrzymać od zakładu pracy informację PIT-11, w której pracodawca wykazuje dochody wypłacone w czasie trwania zatrudnienia i pobrane zaliczki na podatek. Emeryt na podstawie tych informacji, tj. od pracodawcy PIT-11 oraz z zakładu ubezpieczeń społecznych PIT-11A, powinien wypełnić zeznanie roczne na druku PIT-37, w którym dokona ostatecznego rozliczenia za 2007 rok.

Podstawa prawna

• Art. 34 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy zawsze ZUS rozlicza emeryta

Jestem na emeryturze od zeszłego roku. Czy organ rentowy dokona za mnie rozliczenia rocznego na formularzu PIT-40A?

Nie

Jednym z warunków uprawniających do rozliczenia przez ZUS dochodów emeryta, które były wypłacane w formie emerytury za poprzedni rok, jest złożenie oświadczenia do ściśle określonego terminu. Emeryt powinien złożyć w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie, że chce, aby go ZUS rozliczył z podatku, czyli sporządził zeznanie na druku PIT-40A.

Rozliczenie przez organ rentowy będzie możliwe, gdy emeryt w oświadczeniu wskaże, że poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego: nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów (z wyjątkiem dochodów opodatkowanych ryczałtowo lub dochodów ze zbycia nieruchomości), nie korzysta z odliczeń, nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku z uwzględnieniem zagranicznych dochodów zwolnionych (przy metodzie wyłączenia z progresją), nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych.

Jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym za rok, w którym dokonał zwrotu składki, dolicza do obliczonego podatku kwotę tej składki.

Podatek wynikający z rozliczenia rocznego PIT-40A obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w roku podatkowym przez organ rentowy, oraz o kwotę ulgi prorodzinnej jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości.

Podstawa prawna

• Art. 34 ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy mając PIT-40A można się rozliczyć

Czy rencista, który otrzymał od ZUS rozliczenie roczne PIT-40A, może samodzielnie złożyć zeznanie roczne uwzględniając w nim kwotę ulgi internetowej?

Tak

Roczne rozliczenie podatku przez organ rentowy na formularzu PIT-40A nie pozbawia podatnika możliwości złożenia samodzielnie rozliczenia rocznego. Sytuacja taka może powstać, gdy rencista lub emeryt będzie chciał rozliczyć w zeznaniu ulgi podatkowe, do których ma prawo i spełnia wszystkie warunki, aby z nich skorzystać, np. ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną na leki. W takim przypadku kwoty do rozliczenia na rocznym zeznaniu PIT-37 przyjmuje z formularza PIT-40A oraz składa wraz z PIT-37 załącznik PIT-O, w którym wykazuje kwotę ulgi. Kwotę tej ulgi wraz z danymi z PIT-40A powinien wyszczególnić w zeznaniu rocznym PIT-37.

Podstawa prawna

• Art. 34 ust. 7 i 9 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy pracujący emeryt składa PIT-36

Jestem emerytem i pobieram emeryturę. Jednocześnie dorabiam do emerytury, prowadząc niewielką działalność gospodarczą. Otrzymałem od ZUS informację PIT-11A. Czy wszystkie dochody (z emerytury i działalności) muszę wykazać w zeznaniu na druku PIT-36?

Tak

Emeryt, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, jak każdy inny przedsiębiorca powinien rozliczyć się z dochodów uzyskanych z tej działalności. Służy do tego zeznanie roczne PIT-36, gdy dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane według skali podatkowej, czyli 19-, 30- i 40- -proc. podatkiem. W przypadku gdy emeryt prowadzi działalność opodatkowaną według skali, powinien w rozliczeniu PIT-36 uwzględnić oba źródła przychodów, czyli dochody z działalności gospodarczej oraz dochody z otrzymanej emerytury.

Podstawa prawna

• Art. 34 ust. 8 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Bogdan Świąder