Samorządy mają problemy z zatrudnianiem własnych nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć w szkołach, na które pozyskały unijne dofinansowanie. Zgodnie z Kartą nauczyciela nie mogą finansować żadnych składników wynagrodzeń pedagogów ze środków, które nie są ich własnymi dochodami. Środki europejskie stanowią co prawda dochód gmin, ale nie własny.
Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej gminy powinny więc kupować usługi edukacyjne polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć, ale oferentów mają wybierać w przetargu.
Problem w tym, że do prowadzenia dodatkowych zajęć zgłaszają się najczęściej nauczyciele na stałe zatrudnieni w danej szkole.
– Tak było również w naszym przypadku. Do prowadzenia większości zajęć została złożona tylko jedna oferta przez nauczyciela zatrudnionego w naszej szkole – mówi Ewa Hrynkiewicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie.

Kontrakt cywilny zawarty z nauczycielem nie może spełniać warunków umowy

Gminy i dyrektorzy szkół muszą w takiej sytuacji zdecydować, jaki rodzaj umowy podpiszą z własnym pedagogiem. Wybierane w takiej sytuacji najczęściej kontrakty cywilne z nauczycielami są kwestionowane przez prawników i niektóre instytucje wdrażające Program Operacyjny Kapitał Ludzki(PO KL). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w swoim najnowszym stanowisku przekazanym urzędom marszałkowskim argumentuje, że zatrudnienie nauczycieli w projekcie unijnym na podstawie umowy cywilnoprawnej jest możliwe, ale wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem że jest zgodne z przepisami krajowymi oraz unijnymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w PO KL.
Kontrakt cywilny zawarty z nauczycielem nie może spełniać warunków umowy o pracę. Musi więc dotyczyć pracy rodzajowo różnej. Zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej musi być precyzyjnie określony, a zaangażowanie w ramach stosunku pracy powinno pozwalać na efektywne wykonywanie pracy w ramach umowy cywilnej. Ponadto zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w PO KL własny etatowy pracownik beneficjenta zaangażowany do projektu na podstawie dodatkowej umowy cywilnej do projektu musi prowadzić ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań przewidzianych tą dodatkową umową. Oznacza to, że nie tylko personel projektu (np. osoba odpowiedzialna za jego rozliczanie), ale także nauczyciele zatrudnieni na kontraktach powinni taką ewidencję prowadzić.