Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej gminy powinny więc kupować usługi edukacyjne polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć, ale oferentów mają wybierać w przetargu.

Problem w tym, że do prowadzenia dodatkowych zajęć zgłaszają się najczęściej nauczyciele na stałe zatrudnieni w danej szkole.

– Tak było również w naszym przypadku. Do prowadzenia większości zajęć została złożona tylko jedna oferta przez nauczyciela zatrudnionego w naszej szkole – mówi Ewa Hrynkiewicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie.

Kontrakt cywilny zawarty z nauczycielem nie może spełniać warunków umowy

Gminy i dyrektorzy szkół muszą w takiej sytuacji zdecydować, jaki rodzaj umowy podpiszą z własnym pedagogiem. Wybierane w takiej sytuacji najczęściej kontrakty cywilne z nauczycielami są kwestionowane przez prawników i niektóre instytucje wdrażające Program Operacyjny Kapitał Ludzki(PO KL). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w swoim najnowszym stanowisku przekazanym urzędom marszałkowskim argumentuje, że zatrudnienie nauczycieli w projekcie unijnym na podstawie umowy cywilnoprawnej jest możliwe, ale wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem że jest zgodne z przepisami krajowymi oraz unijnymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w PO KL.

Kontrakt cywilny zawarty z nauczycielem nie może spełniać warunków umowy o pracę. Musi więc dotyczyć pracy rodzajowo różnej. Zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej musi być precyzyjnie określony, a zaangażowanie w ramach stosunku pracy powinno pozwalać na efektywne wykonywanie pracy w ramach umowy cywilnej. Ponadto zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w PO KL własny etatowy pracownik beneficjenta zaangażowany do projektu na podstawie dodatkowej umowy cywilnej do projektu musi prowadzić ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań przewidzianych tą dodatkową umową. Oznacza to, że nie tylko personel projektu (np. osoba odpowiedzialna za jego rozliczanie), ale także nauczyciele zatrudnieni na kontraktach powinni taką ewidencję prowadzić.