Ubiegający się o świadczenia rodzinne lub z Funduszu Alimentacyjnego złoży oświadczenie o dochodzie na określonym wzorze druku. Do tej pory takiego wzoru nie było.
Od 1 stycznia gminy będą wymagać nowych druków wniosków i dokumentów, które służą ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Takie zmiany przewidują przekazane do konsultacji dwa projekty rozporządzeń dotyczące trybu i sposobu ubiegania się o te dwa rodzaje wsparcia.
Nowelizacja aktów wykonawczych jest potrzebna m.in. w związku z obowiązywaniem od 1 lipca 2011 r. tzw. ustawy deregulacyjnej. Umożliwia ona przy dokumentowaniu niektórych stanów faktycznych, np. uczęszczania dziecka do szkoły lub wielkości gospodarstwa rolnego, składanie oświadczeń zamiast zaświadczeń wydawanych przez urzędy. Natomiast obecna treść rozporządzeń dopuszcza stosowanie tylko zaświadczeń.
Co więcej, wśród załączników obydwu rozporządzeń znalazł się wzór oświadczenia o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym rodzic sam deklaruje wysokość dochodu, podatku i składek na ubezpieczenia społeczne. Ponieważ ustawa deregulacyjna nie wprowadziła wzoru takiego oświadczenia, rodzice sami go tworzą. Swoje druki tego oświadczenia opracowywały też niektóre gminy.

500 zł miesięcznie może maksymalnie wynosić świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

– Po tej zmianie wszystkich będzie obowiązywał jednolity wzór oświadczenia – mówi Anna Łepik, zastępca naczelnika wydziału świadczeń społecznych Urzędu Miasta w Gdyni.
Dodatkowo w rozporządzeniu dotyczącym ubiegania się o świadczenia z FA został dołączony jeszcze jeden załącznik, który zawiera wzór oświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów.
Kolejne zmiany są związane z uchwaloną 19 sierpnia nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W nowych rozporządzeniach nie będą już określone zasady dotyczące obliczania dochodu utraconego i uzyskanego (zostały one wskazane bezpośrednio w ustawie).
Ponadto uproszczony został wzór wniosku o świadczenie pielęgnacyjne.
– Ponieważ jego przyznanie jest od 1 stycznia 2010 r. niezależne od spełniania kryterium dochodowego, w nowym druku nie ma już części dotyczącej dochodów osiąganych przez członków rodziny – mówi Anna Łepik.
Rodzic nie będzie też musiał podawać we wniosku o zasiłek i świadczenie z funduszu dwóch numerów identyfikacyjnych, czyli numeru PESEL i NIP. Wystarczy pierwszy z nich.