Koordynatorzy rodzin zastępczych i osoby zajmujące się rodzinami niewydolnymi wychowawczo będą nowymi pracownikami samorządowymi. Konieczność ich zatrudnienia wynika z reformy systemu opieki nad dziećmi.
Dziewięć nowych stanowisk zostanie dopisanych do wykazu pracowników samorządowych zatrudnianych przez gminy i powiaty. Taką zmianę przewiduje przekazany do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 1721 z późn. zm.).
Tymi nowymi stanowiskami będą asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz starszy oraz młodszy asystent, koordynator i wychowawca. Rozporządzenie przyporządkowuje każdemu z nich odpowiednią tzw. kategorię zaszeregowania, czyli minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące na tym stanowisku. Na przykład asystent rodziny zarobi minimalnie 1,4 tys. zł miesięcznie (XIII kategoria), koordynator 1450 zł (XIV). Z kolei starszy wychowawca może liczyć na pensję w wysokości co najmniej 1,5 tys. zł. Zatrudnione na tych stanowiskach osoby mogą zarabiać więcej, a szczegółowe tabele dotyczące wynagradzania każda jednostka samorządowa określa samodzielnie.
Rozporządzenie wskazuje też, jakie kwalifikacje zawodowe i staż pracy są wymagane na nowych stanowiskach. W przypadku wykształcenia koniecznego do wykonywania tych zawodów odsyła do wymagań określonych w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887). Natomiast staż pracy dla asystenta rodziny z wyższym wykształceniem wynosi 2 lata, a ze średnim 5 lat. Jeżeli osoba chciałaby się ubiegać o stanowisko starszego asystenta, musi mieć dłuższy staż wynoszący odpowiednio 5 i 8 lat.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. razem z ustawą o pieczy zastępczej.