Pracodawca, który chce rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony, musi to uzasadnić oraz przeprowadzić obligatoryjne konsultacje ze związkiem. Na taką ochronę nie może liczyć osoba pracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
W dobie trudnej sytuacji ekonomicznej wielu pracodawców jest zmuszonych do zatrudniania na podstawie umowy-zlecenia czy też umowy o dzieło. Jest to dla nich często korzystniejsze finansowo i może to być zarazem jedyny sposób na rozwiązanie kadrowych braków.
Ci, którzy decydują się na taki sposób zatrudnienia, muszą pamiętać, że od umowy-zlecenia można odstąpić w każdym czasie nawet bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji, gdy nie podano przyczyny lub jest ona mało ważna, zleceniodawca na podstawie kodeksu cywilnego może być zmuszony pokryć nie tylko stosowną część wynagrodzenia ale również naprawić szkodę.
W przypadku umowy o dzieło zamawiający może również w każdym czasie, aż do momentu wykonania dzieła, z każdego powodu odstąpić od umowy przez jednostronne oświadczenie woli, pod warunkiem że zapłaci ustalone wynagrodzenie.
W innej sytuacji są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Mają one zagwarantowany ustawowo okres wypowiedzenia. Dopiero z upływem tego okresu dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Do tego czasu pracownik wykonuje swoje czynności, za które przysługuje wynagrodzenie. Na pracodawcy jako stronie umowy spoczywa dużo więcej obowiązków. Musi on na piśmie zawiadomić o zamiarze wypowiedzenia reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową wraz z podaniem jego przyczyny (w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony).
W stosunku do niektórych kategorii pracowników istnieje konieczność zgody określonego organu na rozwiązanie stosunku pracy, albo wręcz istnieje zakaz wypowiadania umowy o pracę. Przykładowo pracodawca nie może wypowiedzieć stosunku pracy pracownikowi będącemu na urlopie lub w razie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Również kobiecie ciężarnej lub będącej w okresie urlopu macierzyńskiego nie można złożyć wypowiedzenia. To samo dotyczy osoby, której pozostało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Warto pamiętać jednak, iż istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach enumeratywnie wymienionych w kodeksie pracy.