Natomiast jeśli ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Takie wyjaśnienie umieścił na swojej stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zatem w dokumentach ubezpieczeniowych składanych od 1 września 2011 r. nie powinien być używany NIP jako nu- mer identyfikacyjny osoby ubezpieczonej ani osób zgłaszanych jako członkowie rodziny. NIP osoby ubezpieczonej nie musi być także podawany na drukach zwolnień lekarskich – ZUS ZLA.

Zasada ta – jak podkreśla ZUS – dotyczy tylko NIP osoby ubezpieczonej. Nie dotyczy natomiast NIP płatnika, czyli pracodawcy, który to numer nadal musi być wpisywany w ZUS ZLA.

Z informacji, jakie uzyskał „DGP”, wynika, że departament ubezpieczeń społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) pracuje nad dostosowaniem aktów wykonawczych do obecnie obowiązujących regulacji.

Także w zakresie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS takie prace są prowadzone.

Projekt regulacji zostanie opublikowany w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej MPiPS niezwłocznie po rozesłaniu go do uzgodnień międzyresortowych i partnerów społecznych.