Od przyszłego roku zaczną obowiązywać zmiany w przeprowadzaniu adopcji dzieci. Za zadanie to będą odpowiedzialne ośrodki adopcyjne działające przy marszałkach województw finansowane przez budżet. Zastąpią one ośrodki adopcyjno-opiekuńcze prowadzone przez powiaty.

W związku z tą zmianą, którą wprowadza ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) do konsultacji społecznych trafiły dwa projekty rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej dotyczące adopcji. Pierwszy z nich określa wzór kwestionariusza wywiadu adopcyjnego i karty dziecka.

Obecnie przepisy nie określają takiego wzoru i jednolitego sposobu przeprowadzania wywiadu z osobami chętnymi do przyjęcia dziecka (wywiad adopcyjny). Różny jest też sposób sporządzania przez ośrodki informacji o sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej dziecka (karta dziecka). Nowe rozporządzenie wprowadzi więc takie same zasady dla wszystkich ośrodków.

Z kolei drugie rozporządzenie dotyczy szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Rozporządzenie przewiduje, że liczba jego godzin będzie wynosić minimalnie 45, z których 5 ma być poświęconych na wzmacnianie motywacji przyszłych rodziców do adopcji w ramach sesji indywidualnych.

Zakres szkolenia będzie też obejmować m.in. elementy prawa rodzinnego, pedagogiki, podstawy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i metody stymulowania rozwoju dziecka. Rozporządzenie określa też, jakie doświadczenie muszą mieć osoby przeprowadzające szkolenia.

Przepisy wymagają, aby miały ukończone jednolite studia magisterskie lub drugiego stopnia oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki, które będą na nim poruszane.