Za pracę w komisji wyborczej przewodniczącemu komisji należy się 200 złotych, wiceprzewodniczącemu – 180 zł, natomiast członek tej komisji otrzyma 160 zł.
Nowe przepisy dotyczące zwolnień od pracy dla pracowników zasiadających w komisjach wyborczych weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.
Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112). Przewiduje on m.in., że członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
Wejście w życie takiego rozwiązania spowodowało, że Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.
W przywołanej uchwale PKW pracownik, który zostanie członkiem komisji, powinien co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić pracodawcę w formie pisemnej o przyczynie swojej nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności w pracy powinno być potwierdzone zaświadczeniem, które należy dostarczyć do pracodawcy najpóźniej następnego dnia po upływie nieobecności.
Warto pamiętać, że za tę absencję w pracy na podstawie zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie. Osoby zainteresowane praca w komisji mogą sprawdzić, czy zarobki uzyskane w zakładzie pracy nie są wyższe niż dieta wypłacana za pracę przy wyborach.