Czy w sytuacji przejściowych problemów finansowych pracodawca może nie wypłacać świadczeń przewidzianych w układzie zbiorowym pracy?
Prawo pracy pozwala w wyjątkowych sytuacjach na zawieszenie w całości lub w części przepisów regulujących warunki pracy, płacy lub przyznawania świadczeń pracownikom. Jednym z takich przepisów jest art. 24127 kodeku pracy, który stanowi, że ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony zakładowego układu zbiorowego pracy (to jest związki zawodowe oraz pracodawca) mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania układu u danego pracodawcy.
Należy przyjąć, że porozumienie takie może być zawarte w sytuacji, gdy pracodawca ma kłopoty finansowe utrudniające lub uniemożliwiające wywiązywanie się ze zobowiązań układowych. Jest także sposób na ograniczenie zwolnień.