Również niepełnosprawni pokrzywdzeni w wyniku powodzi będą mogli się ubiegać o pomoc. Do konsultacji społecznych przesłany został właśnie projekt rozporządzenia ministra polityki społecznej, które określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w związku z usuwaniem skutków powodzi.

Zgodnie z nim z dofinansowania będą mogły również skorzystać firmy, osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, zakłady aktywności zawodowej oraz warsztaty terapii zajęciowej. Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie w oddziale PFRON wniosku zawierającego w szczególności rodzaj oraz oszacowanie poniesionych strat. Potrzebne będzie też zaświadczenie z gminy potwierdzające szkody, które spowodowała powódź.

Uprawnione podmioty będą mogły ubiegać się o wsparcie m.in. na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy i odtworzenie zniszczonej lub utraconej infrastruktury.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.