Staże dla osób bezrobotnych w firmach są organizowane przez powiatowe urzędy pracy (PUP) również ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. To ważna informacja, ponieważ w wielu województwach pieniądze na organizację tej formy wsparcia z Funduszu Pracy już się skończyły.

Pracodawcy powinni się więc zgłosić do właściwego terytorialnie PUP i sprawdzić, czy pozyskał on unijne środki na realizację projektu systemowego i jakie formy wsparcia w jego ramach oferuje. Powiatowe urzędy pracy na realizację wszystkich instrumentów przewidzianych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z poźn. zm.) mogą bowiem uzyskać unijne dofinansowanie z wojewódzkiego urzędu pracy.

Dla firmy procedura pozyskania stażysty za środki UE jest identyczna jak wówczas, gdy jest on finansowany z Funduszu Pracy. Firma zainteresowana przyjęciem na staż bezrobotnego musi złożyć wniosek do właściwego PUP. Formularz może pobrać w urzędzie albo wydrukować go ze strony internetowej. W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku. Obecnie stażysta co miesiąc otrzymuje 913,70 zł.

Pracodawcy ze środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem PUP mogą także realizować praktyki dla osób bezrobotnych w ramach przygotowania zawodowego. Ma ono dwie formy: praktyczną naukę zawodu (trwa od roku do półtora) i przyuczenie do pracy – trwające od trzech do sześciu miesięcy. Pracodawca za każdy miesiąc praktyki może otrzymać 400 zł, czyli odpowiednio do 1,2 tys. zł i 2,4 tys. zł.

Na wszystkie projekty przewidujące aktywizację zawodową osób bezrobotnych powiatowe urzędy pracy mają zarezerwowane na lata 2007 – 2013 1,4 mld euro (prawie 5,6 mld zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tej kwoty wykorzystały dotychczas już około 4,46 mld zł.