Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy na stanowisku specjalisty w czerwcu 2011 r. ukończył studia wyższe. Zwrócił się do wójta o podwyższenie jego kategorii zaszeregowania i zwiększenie wynagrodzenia. Pracodawca negatywnie zaopiniował taki wniosek. Uzasadniał to tym, iż podniesienie kwalifikacji nie jest podstawą do dokonania takich zmian. Czy podwładny ma prawo do podwyżki?

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty w urzędzie samorządowym powinna posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz 3-letni staż pracy. Minimalne zaszeregowanie takiego pracownika oraz jego miesięczne minimalne wynagrodzenie zasadnicze określa rozporządzenie rady ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Z kolei maksymalną wysokość zaszeregowania i wynagrodzenia zasadniczego określa indywidualnie każdy pracodawca.

Ukończenie studiów wyższych przez specjalistę nie oznacza, że wójt jest zobowiązany zmienić mu stanowisko pracy czy zwiększyć kategorię zaszeregowania lub podwyższyć wynagrodzenie. Jednakże zakończenie edukacji w szkole wyższej może skutkować wzrostem wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego podwładnemu w danym roku. Zgodnie z kodeksem pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się osiem lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Nawiązując do opisanej powyżej sytuacji, należy zauważyć, iż wójt nie wyrażając zgody na zwiększenie grupy zaszeregowania i wzrost wynagrodzenia pracownika, postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ukończenie studiów wyższych przez specjalistę nie rodzi bowiem po stronie pracodawcy (gminy) automatycznego obowiązku przyznania mu podwyżki. Ewentualna podwyżka jest możliwa, ale zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi np. w regulaminie.

Podstawa prawna

Art. 155 par. 1 pkt 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 39 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Zał. nr 1 część A oraz zał. nr 3 tabela IV pkt F we wszystkich urzędach – stanowiska urzędnicze Lp. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398 z późn. zm.).