Lekarz może samodzielnie wykonywać badania diagnostyczne w laboratorium. Specjalista danej dziedziny medycyny jest jednak uprawniony do wykonywania tylko określonych rodzajów analiz. Neurolog jest np. uprawniony do badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Zakres tych uprawnień nie zwiększy się, mimo że resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Nowy akt prawny musi być wydany w związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Do jutra można zgłaszać do Ministerstwa Zdrowia opinie do projektu.

Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 30 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie ma zastąpić dotychczas obowiązujące z 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym (Dz.U. nr 150, poz. 1073, z późn. zm.).