Nazwa firmy, adres, dane lekarza, rodzaj wykonywanej działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych to tylko niektóre dane, jakie znajdą się w rejestrach związanych z prowadzoną praktyką lekarską. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej od 1 stycznia 2012 roku na nowych zasadach takie rejestry będą prowadzić wojewodowie właściwi dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, okręgowe rady lekarskie właściwe dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza oraz właściwe okręgowe rady pielęgniarek i położnych. Będą one w formie elektronicznej.

Dane w rejestrach

Zgodnie z przepisami ustawy od nowego roku organ prowadzący rejestr będzie miał obowiązek udostępniania wszystkich danych objętych wpisem do rejestru systemowi informacji w ochronie zdrowia. To oznacza, że w przypadku np. lekarzy obejmie to takie dane, jak: imię i nazwisko lekarza, numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza czy formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. W rejestrze znajdzie się też m.in. adres miejsca, w którym udzielane są świadczenia przez danego lekarza, zostaną wymienione jego specjalizacje czy numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

– Po 1 stycznia 2012 roku w rejestrze będą musiały się znaleźć również informacje o zawartej umowie ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, obejmującej szkody będące następstwem na przykład udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych – mówi Jacek Świeca, radca prawny z kancelarii Chałas i Wspólnicy. Dodaje, że sam obowiązek ubezpieczenia będzie powstawał najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Działalność po wpisie

Wiele przepisów nowej ustawy wejdzie w życie jednak z dniem 1 lipca 2012 roku. Dlatego ci, którzy po tej dacie będą chcieli podjąć działalność leczniczą, będą musieli złożyć wniosek o wpis do właściwego rejestru (np. lekarze do okręgowej rady lekarskiej).

Zgodnie z ustawą wpis do rejestru podlega opłacie. W przypadku praktyki zawodowej wynosi on 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość tej opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Natomiast w przypadku podmiotu leczniczego opłata wynosi 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok.

Każdy wpisany do rejestru będzie musiał zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Za niedopilnowanie tego obowiązku będą grozić kary.

– Na podmiot leczniczy zostanie nałożona przez wojewodę kara pieniężna w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada lekarska, zaś odnośnie do pielęgniarek właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych – wyjaśnia Jacek Świeca. Dodaje, że decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Ustawa przewiduje, że przy zmianie danych w rejestrze także trzeba uiścić opłatę. Z tym że w takiej sytuacji jej wysokość stanowi 50 proc. opłaty za wpis do rejestru.

Nadzór nad wykonywaną działalnością leczniczą

Kontrola podmiotów i osób wykonujących działalność leczniczą jest przeprowadzana przez osoby do tego upoważnione przez prowadzącego rejestr (wojewodę oraz okręgowe rady lekarzy, pielęgniarek i położnych). Osoba wyznaczona do jej przeprowadzenia może żądać okazania dokumentacji, wejść do pomieszczeń, w których wykonywana jest działalność lecznicza. Kontroler może też żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień. Natomiast tylko kontroler, który jednocześnie wykonuje zawód medyczny, ma prawo oceniać realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie czy dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Osoba o takich kwalifikacjach ma też prawo do udziału w czynnościach związanych ze świadczeniami zdrowotnymi. Może też przejrzeć dokumentację medyczną.

Podstawa prawna

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654).