Osobie zatrudnionej w samorządzie prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje za maksymalnie 45-letni staż pracy.
Kobieta pracująca w urzędzie gminy ma 50-letni okres pracy. W związku z tym zwróciła się do pracodawcy o wypłatę nagrody jubileuszowej. Ten odmówił, uzasadniając to tym, iż przepisy prawa nie przewidują takiej nagrody za 50 i więcej lat pracy.
Pracownicy samorządowi z odpowiednim stażem pracy mają prawo do nagrody jubileuszowej. Oznacza to, iż pracodawca nie może ich tego świadczenia pozbawić, a z kolei uprawnieni nie mogą się go zrzec.
Wysokość nagrody jubileuszowej zależy od stażu pracy pracownika. Po 20 latach pracy należy się ona w wysokości 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego i jest zwiększana aż do 400 proc. tego wynagrodzenia po 45 latach pracy.
Przepisy prawa nie przewidują jednak możliwości wypłaty pracownikom samorządowym nagrody jubileuszowej za 50 i więcej lat pracy. Takie stanowisko potwierdza pismo ministra pracy i polityki społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych, (SPS 023-415/08). W związku z tym pracownica gminy nie może otrzymać nagrody.
Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do tych innych okresów należy zaliczyć m.in. pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym, okres pobierania stypendium czy zasiłku dla bezrobotnych.
Podstawę obliczenia tego rodzaju nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia do niej prawa albo wynagrodzenie należne mu w dniu jej wypłaty, jeśli jest to dla zatrudnionego korzystniejsze. Wypłaty nagrody dokonuje się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 38 ust. 2 i 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).