Osoby bliskie po śmierci ubezpieczonego mają prawo do renty rodzinnej po nim. Ma ona zabezpieczyć im środki do życia i utrzymania. Najczęściej osobami uprawnionymi są dzieci zmarłego.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kiedy dziecko może liczyć na rentę po zmarłym rodzicu.
W pełnej wersji artykułu:
- Kto ma prawo do renty
- Kiedy do renty mają prawo wnuki
- Wysokość kwoty świadczenia
- Kto ubiega się o pomoc
- Jak wypełnić wniosek
- Załączniki do druku ZUS
- Przykłady