Nie

Zasadą jest, że prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów kodeksu pracy. W takich przypadkach prawo do renty powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia. ZUS może rozpocząć wypłatę renty od dnia powstania prawa do tego świadczenia, ale nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku. W przypadku opisanym w pytaniu renta będzie więc przysługiwała od 1 grudnia 2007 r.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 100 i 129 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).