Dziekan będzie mógł ustalić opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego na kwotę nie wyższą niż 50 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę profesora zwyczajnego, czyli obecnie 1915 zł. Uczony w trudnej sytuacji materialnej będzie mógł zostać zwolniony z tych kosztów.

Tak wynika z rozporządzenia z 8 sierpnia 2011 r. ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą. Nowe przepisy czekają na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdą w życie 1 października 2011 r.

Zgodnie z rozporządzeniem rada wydziału podejmująca decyzje w sprawie uznawania dyplomów może zwolnić z postępowania nostryfikacyjnego osobę, która ubiega się o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i posiada stopień naukowy uzyskany w państwie konwencji lizbońskiej – poza państwami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zdobyte w tych krajach stopnie będą równoważne z ich odpowiednikami uzyskanymi w Polsce. Oznacza, to że ominie je postępowanie nostryfikacyjne.