Do rzecznika praw pacjentów (RPP) wpływają skargi ubezpieczonych na praktyki ZUS, który zleca wykonanie dodatkowych badań.

– Koszty badań i zaświadczeń pokrywają pacjenci – wyjaśnia Krystyna Barbara Kozłowska, RPP.

W liście do prezesa ZUS wskazuje, że takie działanie jest niezgodne z przepisami. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) to na podmiocie zlecającym badanie ciąży obowiązek opłacania kosztów jego uzyskania. W praktyce oznacza to, że ZUS powinien wydawać ubezpieczonym zlecenia na wykonanie badań oraz na sporządzenie przez lekarza orzeczenia o stanie zdrowia. Jednak zainteresowani nie są informowani o takiej możliwości.

Zakład nie zgadza się z postawionymi zarzutami. Według Elżbiety Łopacińskiej, członka zarządu ZUS, wszystkie dodatkowe badania oraz konsultacje specjalistyczne niezbędne do orzekania o niezdolności do pracy są wykonywane przez placówki, z którymi ZUS ma zawarte umowy cywilno prawne, a koszty ich w całości są finansowane przez zakład.

– Kierowane do rzecznika informacje o ponoszeniu kosztów za wystawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia mogą być związane z nieuprawnionym pobieraniem opłat przez lekarzy za wykonanie tych czynności – zauważa Elżbieta Łopacińska.