Tak

Od ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracodawca ma obowiązek naliczyć oraz opłacić składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywany przez pracownika w związku z wykonywaniem umowy o pracę. Podstawy wymiaru nie stanowi wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki. Składek nie należy również opłacać od przychodów wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozporządzeniu tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie został wymieniony jako przychód wyłączony z obowiązku opłacania składek.

MARCIN LIPIŃSKI

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

■  Par. 2 ust. 1 pkt. 1-32 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).