Nie

Prawo do emerytury podlega bowiem zawieszeniu z powodu kontynuowania zatrudnienia na podstawie tego samego stosunku pracy, co przed przejściem na emeryturę.

Spełnia pani warunki do przyznania emerytury nauczycielskiej na podstawie rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zatem (odmiennie niż ma to miejsce w przypadku emerytury przysługującej na podstawie Karty Nauczyciela) do przyznania emerytury nauczycielskiej nie jest wymagane rozwiązanie stosunku pracy. Jednakże prawo do emerytury ulega zawieszeniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia u tego samego pracodawcy co przed dniem przyznania emerytury. ZUS przyzna emeryturę od 1 sierpnia 2008 r., tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku (warunki do przyznania emerytury nauczycielskiej spełnione są w dniu ukończenia 55 lat) i jednocześnie zawiesi prawo do niej z powodu kontynuowania stosunku pracy.

Jeżeli umowę o pracę rozwiąże pani 31 sierpnia 2008 r. i świadectwo pracy złoży pani nie później niż do 30 września 2008 r., to ZUS uzna, że 1 września 2008 r. ustała przyczyna, dla której emerytura była zawieszona. Dlatego podejmie wypłatę emerytury od 1 września 2008 r., tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku. Jeżeli jednak świadectwo pracy złoży pani dopiero w październiku 2008 r., to pomimo rozwiązania umowy o pracę 31 sierpnia 2008 r. - podjęcie wypłaty emerytury nastąpi od 1 października 2008 r. (miesiąca złożenia wniosku).

MARCIN WOLSKI

specjalista z zakresu emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 46 w zw. z art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

■  Par. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).