Nie

Wystarczy, że wystąpi pani o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa, składając wniosek o emeryturę.

Do niedawna osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., które chciały przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, miały bezwzględny obowiązek spełnić warunek nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego. Jeśli przystąpiły do OFE, musiały ubiegać się o unieważnienie umowy zawartej z funduszem emerytalnym. Wskutek nowelizacji przepisów, które weszły w życie 21 lutego 2007 r., nabycie uprawnień do omawianej emerytury przez osoby urodzone w latach 1949-1968 możliwe jest również, gdy umowa z funduszem została zawarta, ale osoba zainteresowana złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. W razie złożenia takiego wniosku, ZUS przyznaje emeryturę i wówczas umowa z otwartym funduszem emerytalnym staje się nieważna z mocy samego prawa, a ZUS wykreśla wpis o członkostwie w OFE z Centralnego Rejestru Członków OFE i zawiadamia właściwy fundusz emerytalny. Tak więc obecnie nie trzeba na własną rękę ubiegać się o unieważnienie umowy z OFE, wystarczy wypełnić część V pkt 13 formularza wniosku o emeryturę (ZUS Rp-1).

W odróżnieniu od innych warunków wymaganych do przyznania wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, które osoby urodzone w latach 1949-1968 muszą spełnić do końca 2008 r. (4 października prezydent podpisał nowelizację ustawy emerytalnej przesuwającej o jeden rok - do końca grudnia 2008 r. termin na spełnienie warunków wymaganych do uzyskania wcześniejszej emerytury) warunek nieprzystąpienia do OFE lub wystąpienia z funduszu poprzez przekazanie zgromadzonych środków do budżetu państwa może być spełniony również po tej dacie.

MAREK OPOLSKI

specjalista z zakresu emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).