Osoba zatrudniona jako inspektor w urzędzie gminy z dniem 20 lipca 2011 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym jest ona zobowiązana złożyć wójtowi stosowne oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia.

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć sprzecznych lub związanych z tymi, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, jeśli wywoływałyby one uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Potwierdził to wyrok SN z 15 lutego 2006 r. (II PK 134/05, OSNP 2007/1 – 2/6). Wynika z niego także, że wykonywanie prywatnej działalności gospodarczej przez pracownika samorządowego w czasie i miejscu zatrudnienia może wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność nawet wtedy, gdy dotyczy działalności nieobjętej bezpośrednio jego zakresem obowiązków pracowniczych.

Dodatkowo pracownik samorządowy nie może podejmować zajęć sprzecznych z jego obowiązkami wynikającymi z przepisów. Jeśli zajmowałby się taką działalnością, wówczas pracodawca może niezwłocznie rozwiązać z nim bez wypowiedzenia stosunek pracy lub odwołuje go ze stanowiska (wyrok SN z 18 czerwca 1998 r., I PKN 188/98, OSNP 1999/13/421).

Samorządowiec prowadzący działalność gospodarczą jest zobligowany do złożenia oświadczenia o jej prowadzeniu, a także musi określić jej charakter. W przypadku zmiany przedmiotu prowadzonej działalności powinien złożyć odrębne oświadczenie. Z obowiązku składania takich deklaracji zwolnione są osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pracownik składa kierownikowi jednostki, w której jest zatrudniony w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia lub zmiany charakteru. Ustawodawca nie przesądził o tym, czy oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej. Dopuszczalna jest więc także forma ustna. Jednakże ze względów dowodowych lepiej, aby dokument ten sporządzony był na piśmie.

Za niezłożenie oświadczenia w terminie pracownikowi grozi kara upomnienia lub nagany. Natomiast w przypadku gdy podwładny podał nieprawdę lub zataił prawdę w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej, ponosi on odpowiedzialność karną, tj. podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Podstawa prawna: Art. 30 i 31 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).