Pracodawca ma obowiązek zapewnić inspektorowi pracy warunki do prowadzenia kontroli. Powinien też udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania służące wyjaśnieniu sprawy. Dotyczy to także jego pracowników.
Podczas kontroli w firmie inspektor PIP zadał pracownikowi wiele pytań mających na celu ustalenie, czy w zakładzie pracy są przestrzegane normy bhp oraz przepisy prawa pracy. Zatrudniony obawiał się udzielić odpowiedzi, gdyż spodziewał się później negatywnych konsekwencji ze strony pracodawcy.
W trakcie kontroli inspektor pracy ma prawo domagać się zarówno od osób reprezentujących pracodawcę, jak i obecnych i byłych pracowników (dotyczy to również zleceniobiorców) udzielenia mu pisemnych i ustnych informacji w kwestiach nią objętych. Może wzywać i przesłuchiwać te osoby w siedzibie inspektoratu lub dokonywać ustaleń w zakładzie pracy. Ma także prawo żądać okazania mu m.in. dokumentów technicznych, akt osobowych, list płac i ewidencji czasu pracy. Stosuje w tym celu przewidziany ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy środek prawny w postaci żądania.