Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich (RPO), wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją zasad przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Wątpliwości RPO budzi treść art. 11a ust. 3 i 4 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Zgodnie z nim dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, ale nie może to być więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku gdy dziecko jest niepełnosprawne, kwota wsparcia jest zwiększana o 80 zł na dziecko, ale nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Zdaniem rzecznik przepisy te naruszają zasady równości wobec prawa oraz szczególnej pomocy państwa dla rodzin wielodzietnych i niepełnych zawarte w art. 32 i 71 konstytucji. Ponieważ rodzic wychowujący zarówno dwoje dzieci, jak i troje i więcej otrzyma świadczenia w takiej samej wysokości. Będzie to 340 zł lub 500 zł, jeżeli dzieci są niepełnosprawne.

W praktyce oznacza to, że dodatek może być przyznany tylko dla dwojga dzieci. Tymczasem samotne wychowywanie trzeciego i następnego dziecka powoduje, że sytuacja materialna tych osób jest bez wątpienia trudniejsza niż rodziców wychowujących samotnie jedno lub dwoje dzieci.

Jak podkreśla rzecznik praw obywatelskich, takie rozwiązanie limituje pomoc państwa, nie wspierając finansowo w odpowiedni sposób rodzica w utrzymaniu każdego wychowywanego dziecka.

Jest to sprzeczne z celem ustawy o świadczeniach rodzinnych.