W głosowaniu udział wzięło 426 posłów.

Przygotowana przez rząd ustawa dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych. Za niewdrożenie tych przepisów, w czerwcu br. Komisja Europejska skierowała przeciw Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z wyjaśnieniami Centrum Informacyjnego Rządu zgodnie z ustawą "pracownicze fundusze emerytalne będą mogły przyjmować składki opłacane przez zagranicznych pracodawców (podmiotów mających siedzibę w innym kraju UE) będących założycielami lub akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych, które pracują w oparciu o system zdefiniowanego, określonego świadczenia lub w oparciu o system hybrydowy (tj. kapitałowy z elementem ubezpieczeniowym)".

Składki te będą przekazywane w całości lub w części na pokrycie tzw. ryzyk biometrycznych lub gwarancji na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń na życie.

Według CIR biometryczne rodzaje ryzyka, to śmierć, niepełnosprawność lub długowieczność. Nowela przewiduje, że aktywa związane z wykonywaniem umowy z zakładem ubezpieczeń na życie nie będą przedmiotem egzekucji skierowanej przeciw zakładowi ubezpieczeń, nie będą też objęte postępowaniem układowym ani nie wejdą w skład masy upadłościowej zakładu.

Pracowniczy fundusz emerytalny może wybrać zakład ubezpieczeń na życie

Ponadto ustawa określa m.in., że pracowniczy fundusz emerytalny może wybrać zakład ubezpieczeń na życie, do którego będzie przekazywać składki (w całości lub w części) pracowników zagranicznych na pokrycie ryzyk o charakterze biometrycznym lub gwarancji wyników inwestycyjnych oraz poziomu świadczeń. W ustawie zawarto też przepisy określające szczegółowo warunki umowy z zakładem ubezpieczeń oraz wskazano przyczyny zerwania tej umowy.

Działające w ramach III filara emerytalnego PPE, to dobrowolna forma oszczędzania na cele emerytalne. Tworzą je pracodawcy dla swoich pracowników. Do wskazanej w zakładowej umowie emerytalnej instytucji finansowej odprowadzane są środki z tytułu składki podstawowej, którą finansuje pracodawca oraz z tytułu składki dodatkowej, wnoszonej dobrowolnie przez uczestników programu.

Zgodnie z projektem przedstawionym przez rząd ustawa miała wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, ale podczas prac w Sejmie posłowie zdecydowali, że zacznie ona obowiązywać 1 stycznia 2012 r.