Ośrodek pomocy społecznej sprawdzi dochody i majątek niesolidnego rodzica, wobec którego prowadzona jest egzekucja alimentów w innym kraju UE.
Od 18 czerwca rodzice, którzy nie otrzymują zasądzonych alimentów od dłużnika przebywającego w innym kraju UE, mogą łatwiej dochodzić swoich roszczeń. Od tego dnia obowiązuje art. 8d dodany do ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Zgodnie z nim w przypadku gdy wobec osoby zamieszkałej w Polsce prowadzona jest w innym kraju egzekucja alimentów, sąd zagraniczny wystąpi do Ministerstwa Sprawiedliwości o sprawdzenie sytuacji dłużnika.
Resort wykonuje ten obowiązek za pośrednictwem organu właściwego dłużnika. Jest nim wójt, burmistrz i prezydent miasta lub działający z ich upoważnienia ośrodek pomocy społecznej. W takim przypadku przeprowadza on z niesolidnym rodzicem wywiad alimentacyjny. Ma on ustalić sytuację rodzinną, dochodową i zawodową dłużnika alimentacyjnego, a także jego stan zdrowia i przyczyny niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczeń. Ponadto dłużnik będzie musiał złożyć oświadczenie majątkowe, w którym wskaże m.in. posiadane nieruchomości, samochody i zasoby pieniężne. Wzory tych dokumentów zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. nr 73, poz. 395).