Ośrodek pomocy społecznej sprawdzi dochody i majątek niesolidnego rodzica, wobec którego prowadzona jest egzekucja alimentów w innym kraju UE.
Od 18 czerwca rodzice, którzy nie otrzymują zasądzonych alimentów od dłużnika przebywającego w innym kraju UE, mogą łatwiej dochodzić swoich roszczeń. Od tego dnia obowiązuje art. 8d dodany do ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Zgodnie z nim w przypadku gdy wobec osoby zamieszkałej w Polsce prowadzona jest w innym kraju egzekucja alimentów, sąd zagraniczny wystąpi do Ministerstwa Sprawiedliwości o sprawdzenie sytuacji dłużnika.
Resort wykonuje ten obowiązek za pośrednictwem organu właściwego dłużnika. Jest nim wójt, burmistrz i prezydent miasta lub działający z ich upoważnienia ośrodek pomocy społecznej. W takim przypadku przeprowadza on z niesolidnym rodzicem wywiad alimentacyjny. Ma on ustalić sytuację rodzinną, dochodową i zawodową dłużnika alimentacyjnego, a także jego stan zdrowia i przyczyny niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczeń. Ponadto dłużnik będzie musiał złożyć oświadczenie majątkowe, w którym wskaże m.in. posiadane nieruchomości, samochody i zasoby pieniężne. Wzory tych dokumentów zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. nr 73, poz. 395).
Gminy będą więc stosowały taką samą procedurę, jaka obowiązuje ich, gdy wszczynają postępowanie wobec rodzica niepłacącego alimentów, gdy jego wierzyciel przebywa w kraju i otrzymuje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego