Do 20 lipca firmy, które są zwolnione z wpłat na PFRON oraz te, które mają taki obowiązek, muszą dokonać korekt informacji przesyłanych do funduszu.
Od 30 czerwca obowiązują nowe wzory deklaracji składanych przez zakłady pracy, które na podstawie tzw. ustawy rehabilitacyjnej są zobowiązane do ponoszenia opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu niezatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Nowe wzory deklaracji muszą stosować też te firmy, które są zwolnione z tego obowiązku. Określa je rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 63, poz. 329).
W związku z tą zmianą PFRON przypomina, że pracodawcy, którzy przesłali już deklaracje za okresy od stycznia do 30 czerwca bieżącego roku na deklaracjach wg starego wzoru, muszą je skorygować na nowych drukach i przesłać do PFRON najpóźniej do 20 lipca w formie dokumentu elektronicznego e-PFRON.