Pracownik może dostać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) nie tylko dofinansowanie do swojego urlopu, ale również dopłatę do wypoczynku dziecka. W obu przypadkach rodzic musi sprawdzić, czy regulamin ZFŚS przewiduje takie świadczenie i jakie są kryteria jego przyznania. Najczęściej firma bierze pod uwagę dochody rodziny oraz wiek dziecka. Wymaga też przedstawienia rachunku potwierdzającego opłatę za wyjazd.

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka można otrzymać także z gminy. Niektóre samorządy dopłacają do kolonii organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, takich jak Caritas czy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zwykle tego typu wyjazdy są przeznaczone dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, na przykład korzystających z pomocy społecznej.

Wiele gmin organizuje też różne formy wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, za które rodzice ponoszą tylko częściową odpłatność.

Osoba, która dostała dofinansowanie do wypoczynku dziecka, powinna sprawdzić, czy od otrzymanej kwoty nie musi zapłacić podatku. Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przewidują, że dopłaty takie są zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

wypoczynek jest zorganizowany;

● ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska (także połączonego z nauką), pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych;

● organizatorem jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie;

● dopłata dotyczy dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18. roku życia.

Dofinansowania, które spełniają łącznie powyższe warunki i są finansowane z ZFŚS, w całości są zwolnione z podatku . Jeżeli dopłata została sfinansowana z innych źródeł niż ZFŚS, zwolnienie podatkowe przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku 760 zł.