Pomoc z ZFŚS

Co do zasady, jest on tworzony w firmach, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełen etat. ZFŚS jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego, który stanowi 37,5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy (w tym roku 1093,93 zł).

Jednak oprócz tego, że w firmie działa ZFŚŚ, to przeznaczenie pieniędzy na dofinansowanie wypoczynku musi też być zawarte w regulaminie ZFŚS, który określa poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej finansowanej z funduszu. Regulamin jest ustalany przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami.

Ważny jest regulamin

Ponadto w związku z tym, że prawo do korzystania z funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, w regulaminie muszą być zawarte kryteria przyznania dofinansowania.

– Najczęściej pracodawca różnicuje wysokość dopłat od wysokości dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie pracownika – mówi Mariola Posiewka, prawnik w Kancelarii Prawnej Baker & McKenzie.

Pracownik, aby otrzymać dopłatę do urlopu, musi złożyć wniosek i dołączyć, w zależności od wymagań regulaminu, np. zaświadczenie o dochodzie uzyskiwanym przez współmałżonka. Innym warunkiem otrzymania dofinansowania może też być przebywanie pracownika na urlopie trwającym minimalną liczbę dni. Pracodawca może też wymagać przedstawienia dokumentu, np. zaświadczenia potwierdzającego pobyt w ośrodku wczasowym.

Inaczej w małej firmie

Osoby, które są zatrudnione w mniejszych firmach, też nie są pozbawione dopłaty do wypoczynku, bo pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników, mogą dobrowolnie tworzyć fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe. Jego kwota nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego naliczanego na ZFŚS, przy czym jest ono ustalane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Świadczenie urlopowe wypłacane jest raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracodawca musi je wypłacić najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem urlopu.

Jakie świadczenia mogą być sfinansowane z ZFŚS

● Bony świąteczne

● Dofinansowanie do czesnego w przedszkolu lub żłobku

● Zwrotne lub bezzwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe

● Działalność kulturalno-oświatowa