W lipcu mija 6 miesięcy, odkąd przenieśliśmy pracownika samorządowego zatrudnionego w naszym urzędzie na inne stanowisko z powodu likwidacji jego stanowiska. Kończy się zatem okres wypłacania mu wynagrodzenia, które otrzymywał na poprzednim stanowisku. Czy aby wypłacać mu wynagrodzenie należne w nowym miejscu pracy, musimy dokonać wypowiedzenia zmieniającego?

Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje, że możliwe jest przeniesienia pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na inne odpowiadające jego kwalifikacjom. Można tak zrobić w sytuacji przeprowadzania reorganizacji działania jednostki skutkującej likwidacją zajmowanego dotychczas stanowiska. Zezwala na to art. 23 ust.1 wyżej wymienionej ustawy. Tym samym w omawianym przypadku nie ma potrzeby składania przez pracodawcę samorządowego oświadczenia woli o zmianie warunków płacy.

Bez zgody pracownika

Powyższy przepis stanowi samodzielną podstawę przenoszenia urzędników samorządowych. Nie budzi wątpliwości pogląd, iż przeniesienie na inne stanowisko w omawianym trybie nie jest uzależnione od zgody pracownika.

Skoro ustawodawca zdecydował się wprowadzić wyraźną podstawę przeniesienia przy dokonywaniu tej czynności, nie znajduje zastosowania przepis art.42 kodeksu pracy dotyczący trybu zmiany warunków pracy i płacy. Tym samym przeniesienie odbywa się na skutek złożenia przez pracodawcę samorządowego pisma zawierającego oświadczenie woli, w którym dokonuje przeniesienia pracownika i określa jego nowe warunki pracy.

Dopuszczalność dokonania przeniesienia pracownika samorządowego na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy uzależniona jest od tego, czy w jednostce przeprowadzana jest reorganizacja. Przeniesienie nie może też nastąpić, jeśli stanowisko pracownika nie jest likwidowane. Przepisy nie określają kategorii stanowisk, na jakie przeniesienie może nastąpić. Wynika z nich jednak warunek, aby odpowiadało ono kwalifikacjom pracownika. Może być to jednak niewątpliwie stanowisko niższe i gorzej wynagradzane.

Prawo do wynagrodzenia

Wniosek taki wysnuć można wprost z treści przepisu art. 23 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, który gwarantuje przenoszonemu pracownikowi prawo do wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie przez okres sześciu miesięcy następujących po miesiącu, w którym doszło do przeniesienia.

Po jego upływie pracodawca nie musi składać jakichkolwiek oświadczeń, aby zacząć wypłacać pracownikowi wynagrodzenie należne mu na nowym stanowisku. W szczególności nie ma potrzeby składania pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Warunki te zmieniły się bowiem już w momencie przeniesienia pracownika na inne stanowisko.

Rozwiązanie umowy

Pracownik nie ma też jakichkolwiek instrumentów, aby zaprotestować przeciwko utracie wynagrodzenia, które przysługiwało mu na poprzednim stanowisku. Jeśli jest z niego niezadowolony, może co najwyżej wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy pracodawca samorządowy dokona przeniesienia pracownika samorządowego mimo braku przesłanek wynikających z art. 23 ust. 1 zainteresowany może skierować sprawę na drogę sądową. Mogłoby być tak np., gdyby pracodawca przeniósł go na inne stanowisko mimo braku likwidacji stanowiska lub powierzył mu stanowisko nieodpowiadające jego kwalifikacjom.

PRZYKŁAD

Pracownik może domagać się wypłaty różnicy w wynagrodzeniu

W związku z reorganizacją urzędu gminy wójt przeniósł pracownika samorządowego na inne, niższe stanowisko. Pracownik otrzymał pismo o przeniesieniu, z którego wynikało, że na nowym stanowisku będzie zarabiał o 300 zł mniej. Jednocześnie od momentu przeniesienia pracodawca zaczął wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w nowej, obniżonej wysokości. Pracownik zwrócił na to uwagę pracodawcy dopiero po roku od przeniesienia, a pracodawca oświadczył, iż jest już za późno na wyrównanie, ponieważ okres ochronny dawno minął. Pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy wypłacenia różnicy pomiędzy wynagrodzeniem gwarantowanym a wypłaconym (za 6 miesięcy) przez okres trzech lat liczonych od daty wymagalności wynagrodzenia za poszczególne miesiące, w których przysługiwało mu wynagrodzenie gwarantowane.

Podstawa prawna

Art. 23 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).